Overzicht

De volgende informatie wordt verstrekt om sponsoronderzoekers (SI) door het Investigational New Drug (IND) -proces te leiden. De onderstaande informatie is alleen bedoeld als richtlijn. Specifieke vragen en vragen over IND-aanvragen moeten worden gericht aan de FDA.

Een Investigational New Drug (IND) is een medicijn of biologisch product dat niet is goedgekeurd voor algemeen gebruik door de Food and Drug Administration (FDA). Het wordt gebruikt in een klinische proef om de veiligheid en werkzaamheid te onderzoeken. De term omvat ook biologische producten die in vitro worden gebruikt voor diagnostische doeleinden. Een IND-aanvraag is een verzoek om toestemming van de FDA om een geneesmiddel of biologisch product voor onderzoek aan mensen toe te dienen.

Bekijk ons stroomschema over het IND-proces voor meer informatie. De federale voorschriften voor IND’s zijn te vinden op 21 CFR 312.

Alle klinische onderzoeken van geneesmiddelen of biologische geneesmiddelen, al dan niet goedgekeurd voor marketing door de FDA, vereisen beoordeling en goedkeuring door de IRB.

Veelgestelde vragen over IND-onderzoeken

Wat is een testartikel?

De term omvat medicijnen (inclusief plantaardige, biologische en gentherapie, en genetisch afgeleide producten die voldoen aan de definitie van een ‘medicijn ”) En medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik. De FDA heeft de wettelijke bevoegdheid om de ontwikkeling en het op de markt brengen van deze producten te reguleren.

Wat is een onderzoeksgeneesmiddel?

Er is een onderzoeksgeneesmiddel gedefinieerd als:

 • Een artikel dat niet is goedgekeurd (voor marketing) in de VS als medicijn.
 • Een goedgekeurd medicijn dat niet wordt gebruikt volgens het goedgekeurde label (of een nieuwe combinatie van goedgekeurde geneesmiddelen).

Is een IND-aanvraag voor onderzoeken met onderzoeksgeneesmiddelen vereist?

Ja, een IND-aanvraag is een verzoek aan de FDA om autorisatie voor een onderzoeksgeneesmiddel (of biologisch) voor de mens of een geneesmiddel dat op de markt wordt gebracht in een nieuwe indicatie en / of patiëntenpopulatie. Er zijn echter IND-vrijstellingen. Zie het hoofdstuk Vrijstellingen IND voor meer informatie.

Wat is het labelen van medicijnen?

Medicijnetikettering verwijst naar al het gedrukte materiaal dat bij een medicijn wordt geleverd, inclusief het etiket, de verpakking en de bijsluiter.

Wat is on-labelgebruik?

“On-label gebruik” betekent dat het medicijn wordt gebruikt voor dezelfde indicatie, dosis, toedieningsweg, patiëntenpopulaties en medicijnformulering. Er is geen afwijking van het goedgekeurde FDA-label. Studies met betrekking tot on-label gebruik geneesmiddel heeft geen IND nodig, zolang de gegevens niet in een marketingtoepassing worden gebruikt.

Wat is off-label gebruik?

“Off-label gebruik” is een verschil in gebruik, inclusief indicatie, dosis, toedieningsweg, patiëntenpopulaties en geneesmiddelformulering van wat is goedgekeurd op het FDA-label.

Wanneer is een IND niet nodig voor onderzoeken met op de markt gebrachte geneesmiddelen?

Een IND is niet nodig voor onderzoeken met in de handel verkrijgbare geneesmiddelen, zoals:

 • Sommige onderzoeken met in de handel verkrijgbare geneesmiddelen
 • Sommige onderzoeken met biologische in-vitrodiagnostiek (bijv. bloedgroepi ng serum, reagens rode bloedcellen, anti-humaan globuline)
 • Studies met geneesmiddelen in vitro of bij proefdieren

Aan welke criteria moet worden voldaan als een studie kan vrijgesteld zijn van het vereisen van een IND?

Een onderzoek kan als IND-vrijgesteld worden beschouwd als aan alle volgende criteria is voldaan:

 • Als het onderzoek niet bedoeld is om de goedkeuring van een nieuwe indicatie of een verandering in label;
 • Als het onderzoek niet bedoeld is om een significante verandering in de reclame voor het product te ondersteunen;
 • Als het onderzoek geen route van toediening, doseringsniveau of patiëntenpopulatie die de risico’s significant verhoogt (of de aanvaardbaarheid van risico’s verlaagt) verbonden aan het gebruik van het medicijn;
 • De studie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de IRB en geïnformeerde toestemming regelgeving; en
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving inzake promotie van geneesmiddelen voor onderzoek.

IND-vrijstellingen

Voordat een IND-aanvraag wordt ingediend, moeten onderzoekers raadpleeg de Leidraad voor klinische onderzoekers, sponsors en IRB’s: Investigational New Drug Applications (IND’s) – Bepalen of menselijke onderzoeksstudies kunnen worden uitgevoerd zonder een IND om te bepalen of hun klinische onderzoeken kunnen worden uitgevoerd zonder een IND-aanvraag in te dienen.

Er zijn 5 soorten IND-vrijstellingen:

 • Geneesmiddel / biologisch Amerikaans product
 • In vitro diagnostisch biologisch
 • In vitro / dierlijk laboratoriumonderzoek
 • Placebo
 • In vivo biologische beschikbaarheid of bio-equivalentie

Om te bepalen of uw studie in aanmerking komt voor een IND-vrijstelling, vult u de bijlage voor geneesmiddelen en ter beoordeling voorleggen aan de IRB. Raadpleeg onze webpagina Aan de slag voor meer informatie over het ter beoordeling indienen van een IRB-aanvraag.

Bekijk alstublieft ons IND-vrijstellingenoverzicht voor meer informatie.

Pre-IND-consultatie

De FDA’s Center for Drug Evaluation and Research’s (CDER) Pre- IND-consultatieprogramma bevordert vroege communicatie tussen sponsors en nieuwe divisies voor geneesmiddelenbeoordeling om advies te geven over de gegevens die nodig zijn om indiening door de IND te rechtvaardigen. De beoordelingsafdelingen zijn over het algemeen georganiseerd volgens therapeutische klassen en kunnen met elk contact worden opgenomen via de aangewezen CDER-contactgegevens. Richtlijnen voor pre-IND-vergaderingen voor meer informatie.

Door onderzoeker geïnitieerde IND-aanvragen

Deze tabel bevat links naar informatie voor onderzoekers over het indienen van IND-aanvragen bij de FDA. Zie Handige links, formulieren en sjablonen hieronder voor documenten die nodig zijn om een IND-aanvraag in te dienen bij de FDA.

FDA-ontvangst van IND-aanvraag

Na ontvangst van de IND-aanvraag wijst de FDA een IND-nummer en stuurt de aanvraag door naar de betreffende beoordelingsafdeling. De beoordelingsafdeling zal:

 • een brief of e-mail naar de SI sturen met vermelding van het toegewezen IND-nummer;
 • Datum van ontvangst van de oorspronkelijke aanvraag;
 • Het adres waar toekomstige IND-inzendingen naartoe moeten worden gestuurd; en
 • De naam en het telefoonnummer van de FDA-persoon aan wie vragen over de aanvraag moeten worden gericht.

Na beoordeling kan de FDA:

 • Verleen de IND
 • Verleen een IND-vrijstelling
  • De FDA kan vrijstelling verlenen voor een klinisch onderzoek naar een geneesmiddel dat legaal is op de markt gebracht in de VS vanuit de vereisten voor een IND als deze aan bepaalde criteria voldoet. De IRB kan deze vrijstellingsbepaling ook doen.
 • Plaats de IND-aanvraag in een volledige of gedeeltelijke klinische bewaarplicht
  • Voor bewaarplicht kunnen aanpassingen en herindiening van de protocol bij de FDA. Indien goedgekeurd, moeten de wijzigingen worden voorgelegd aan de IRB.
  • Wanneer een voorgestelde studie is uitgesteld, mag het onderzoeksgeneesmiddel niet worden toegediend aan proefpersonen.

De FDA is verplicht om binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van een volledige IND-aanvraag te reageren op een IND-sponsor. Een IND treedt in werking dertig (30) dagen nadat de FDA de aanvraag heeft ontvangen. De SI kan met het onderzoek beginnen dertig (30) dagen nadat de FDA de IND-aanvraag heeft ontvangen.

In het geval de IRB bepaalt dat een IND vereist is, maar de FDA het daar niet mee eens is, moet de onderzoeker documentatie van de Vaststelling van de FDA dat een IND niet nodig is voor de IRB-aanvraag. Deze documentatie kan een e-mail of brief van de FDA zijn en moet duidelijk als zodanig worden gemarkeerd. Zie de FDA-informatie voor sponsor-onderzoekers.

Checklist verantwoordelijkheden IND-sponsor-onderzoeker

Een persoon kan optreden als onderzoeker, sponsor of sponsor-onderzoeker van een klinisch onderzoek. Een sponsor-onderzoeker neemt de verantwoordelijkheden op zich van en moet voldoen aan de FDA-voorschriften die van toepassing zijn op zowel een sponsor als een onderzoeker. Deze verantwoordelijkheden omvatten het indienen en onderhouden van een IND.

Bekijk onze IND-sponsor-onderzoeker Verantwoordelijkheden Checklist voor meer informatie.

De IND onderhouden

een IND, de sponsor-onderzoeker heeft rapportageverantwoordelijkheden:

 • Elk type rapport is tijdsgevoelig en heeft een specifieke structuur.
 • Protocolaanpassingen en veiligheidsrapporten worden indien nodig ingediend om bijgewerkte of onvoorziene omstandigheden te melden.
 • Het jaarverslag wordt elk jaar ingediend, ook als er geen studies aan de gang zijn onder de IND.
 • Stuur alle inzendingen naar het adres dat is opgegeven in de IND Bevestigingsbrief ontvangen van de FDA in reactie op de eerste indiening.

IND-protocolwijzigingen

Zodra een IND-aanvraag van kracht is, kan de sponsor van de aanvraag de indien nodig om ervoor te zorgen dat de klinische onderzoeken worden uitgevoerd volgens de protocollen die zijn opgenomen in de IND-aanvraag n. Van een sponsor van een IND-aanvraag wordt verwacht dat hij een protocolwijziging bij de IND indient wanneer:

 • Er is een nieuw onderzoek met hetzelfde geneesmiddel / biologisch geneesmiddel dat niet onder het huidige protocol valt.
 • Er zijn wijzigingen in het bestaande protocol die een aanzienlijke invloed hebben op de veiligheid van proefpersonen, de reikwijdte van het onderzoek of de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.
 • Er is een nieuwe onderzoeker.

Veiligheidsrapporten

De IND-regelgeving vereist dat, voor ernstige ongewenste voorvallen (SAE):

 • Onderzoekers: behalve voor studie-eindpunten, moet de onderzoeker onmiddellijk aan de sponsor alle SAE’s, ongeacht of de onderzoeker van mening is dat ze drugsgerelateerd zijn of verwacht worden. De onderzoeker moet een beoordeling van de causaliteit opnemen.
 • Sponsors: binnen vijftien (15) dagen nadat hij op de hoogte is, moet de sponsor de FDA en alle deelnemende onderzoekers via IND-veiligheidsrapporten op de hoogte stellen van gebeurtenissen die onverwacht zijn, veroorzaakt door het onderzoeksgeneesmiddel, en die voldoen aan de FDA-definitie van “ernstig”.

Voor niet-ernstige ongewenste voorvallen vereist de FDA dat de onderzoeker rapporteert aan de sponsor in overeenstemming met de sponsor- en protocolvereisten, meestal op casusrapportageformulieren.

De IRB vereist dat de onderzoeker alle onverwachte problemen (UP) die risico’s met zich meebrengen voor deelnemers of anderen onmiddellijk aan de IRB meldt (UA IRB definieert “prompt” als 10 kalenderdagen nadat de UP is ontdekt). UP’s zijn onverwacht, veroorzaakt door de studie-interventie, en suggereren dat er een risico is voor proefpersonen of anderen.

Jaarverslagen

Van sponsors van IND-aanvragen wordt verwacht dat ze korte rapporten over de voortgang indienen van de onderzoeken die onder hun respectieve IND-aanvraag zijn uitgevoerd binnen zestig (60) dagen na de verjaardag van de inwerkingtreding van de IND-aanvraag. Dergelijke rapporten worden jaarlijks ingediend.

Definities

De volgende definities komen voor in de Investigational New Drug Application Regulations 21 CFR 312.3:

 • Clinical Investigation: Any experiment waarbij een medicijn wordt toegediend of afgegeven aan, of wordt gebruikt waarbij één of meer menselijke proefpersonen betrokken zijn. Voor de toepassing van dit deel is een experiment elk gebruik van een medicijn, behalve het gebruik van een op de markt gebracht medicijn in de loop van de medische praktijk.
 • FDA: Food and Drug Administration .
 • IND: Investigational New Drug Application.
 • Investigational New Drug: een nieuw medicijn of biologisch medicijn dat wordt gebruikt in een klinisch onderzoek. De term omvat ook een biologisch product dat in vitro wordt gebruikt voor diagnostische doeleinden.
 • Onderzoeker: een persoon die daadwerkelijk een klinisch onderzoek uitvoert (dwz onder wiens directe leiding het medicijn is toegediend of afgegeven aan een patiënt). Indien een onderzoek wordt uitgevoerd door een team van individuen, is de onderzoeker de verantwoordelijke leider van het team. “Subonderzoeker” omvat elk ander individueel lid van dat team.
 • Sponsor: een persoon die de verantwoordelijkheid neemt voor en een klinisch onderzoek start. De sponsor kan een particulier of een farmaceutisch bedrijf, overheidsinstantie, academische instelling, particuliere organisatie of andere organisatie zijn. De sponsor voert het onderzoek niet uit, tenzij de sponsor een sponsor-onderzoeker is. Een andere persoon dan een persoon die een of meer van zijn eigen werknemers gebruikt om een onderzoek uit te voeren dat hij heeft ingesteld, is een sponsor, geen sponsoronderzoeker, en de werknemers zijn onderzoekers.
 • Sponsor-onderzoeker: een persoon die zowel een onderzoek initieert als uitvoert, en onder wiens directe leiding het onderzoeksmedicijn wordt toegediend of verstrekt. De term omvat geen andere persoon dan een individu. De vereisten die onder dit deel van toepassing zijn op een sponsor-onderzoeker, omvatten zowel de vereisten die van toepassing zijn op een onderzoeker als een sponsor.
 • Onderwerp: een mens die deelneemt aan een onderzoek, hetzij als ontvanger van het nieuwe geneesmiddel voor onderzoek of als controle. Een proefpersoon kan een gezond mens zijn of een patiënt met een ziekte.

Handige links, formulieren en sjablonen

 • FDA COVID-19 IND-richtlijnen
 • FDA IND
 • Onderzoeksaanvragen voor nieuwe geneesmiddelen opgesteld en ingediend door sponsoronderzoekers: richtlijnen voor de industrie. Food and Drug Administration
 • Investigational New Drug Applications (IND’s) – Bepalen of menselijke onderzoeksstudies kunnen worden uitgevoerd zonder een IND
 • Vereisten inzake veiligheidsrapportage voor IND’s (Investigational New Drug Applications) en BA / BE (Biobeschikbaarheid / Bio-equivalentie) Studies
 • IND-toepassingsrapportage: jaarverslagen
 • FDA IND-formulieren en instructies
 • FDA Pre-IND-consultatieprogramma
 • Eerste IND-aanvraag indienen
 • IND-amendementoverzicht

Sjablonen:

 • IND-sollicitatiebriefsjabloon
 • Verzoek om sjabloon voor pre-IND-vergadering
 • Sjabloon voor protocol voor klinisch onderzoek
 • Sjabloon voor sollicitatiebrief voor IND-wijziging
 • Sjabloon voor wijziging van IND-protocol
 • IND Sjabloon voor begeleidende brief met veiligheidsrapport
 • Sjabloon voor begeleidende brief van IND-jaarverslag
 • Sjabloon voor IND-jaarverslag
 • Sjabloon voor begeleidende brief van IND-eindrapport
 • IND Sjabloon voor eindrapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *